-> De eerste afspraak omvat een afspraak in de praktijk (of indien gewenst telefonisch of via Zoom) van ongeveer 75 minuten en een behandelplan. Voor het uitwerken van het behandelplan wordt er 15 minuten indirecte tijd in rekening gebracht. Een vervolgafspraak duurt ongeveer uur. Het uurtarief is 75 euro per uur.

 

De behandeling start met een eerste afspraak, waarbij het behandelplan wordt besproken en indien mogelijk direct meegenomen (of nagezonden). Vervolgens wordt er een vervolgafspraak (ongeveer 4-6 weken later) gemaakt om te evalueren en indien nodig bij te stellen. Ook is er mogelijkheid tot tussentijds contact (hier worden geen kosten voor in rekening gebracht) om het advies goed te integreren in het dagelijks leven. Doorgaans zijn 2 – 4 afspraken voldoende om het behandelplan goed in het leven te integreren en ervaren wat het voor jouw gezondheid kan betekenen.

 

Vergoeding ‘Dieetadvisering’ ( 3 uur vanuit de basisverzekering)
In 2021 wordt er 3 uur dieetadvisering door een diëtist vergoed vanuit de basisverzekering. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar 100% van het marktconforme tarief (dit ligt tussen de  65 – 75 euro per uur). Heb je een naturapolis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar doorgaans 75% van het marktconforme tarief wanneer de diëtist gekwalificeerd is. Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool is gekwalificeerd en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Net als de meeste andere ziektekosten, behalve bezoek aan de huisarts, gaat deze vergoeding van het eigen risico af. Voor kinderen t/m 18 jaar geldt geen eigen risico.

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft, om diverse redenen, geen contracten met zorgverzekeraars, de factuur voldoe je daarom zelf en dien je zelf in bij de zorgverzekeraar (dit kan overgemaakt worden na het indienen bij de zorgverzekeraar of direct per pin). Sommige verzekeraars vragen om een verwijzing van de huisarts om de vergoeding te krijgen, deze kan je bij de (assistente van de) huisarts halen. Wil je precies weten hoeveel de verzekering vergoedt uit de basisverzekering en welke voorwaarden er gesteld worden, kijk dan in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. Meer over deze vergoeding kan je lezen op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies#vergoedingen

Vergoeding ‘Orthomoleculaire therapie’ (vanuit de aanvullende verzekering – een vast bedrag per consult)
Het consult kan ook vanuit de aanvullende verzekering voor een groot gedeelte worden vergoed. De vergoeding valt dan onder de ‘Alternatieve zorg’. Bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering wordt het eigen risico niet aangesproken. Helaas hebben enkele zorgverzekeraars besloten ‘Orthomoleculaire therapie’ niet meer te vergoeden vanuit deze aanvullende verzekering, wil je zeker weten dat jouw verzekeraar dit wel vergoedt, kijk dan in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Of kijk op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde

Tijdens het eerste consult kijken we samen wat de beste optie voor vergoeding is.

Wil je meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op!

Ik ben aangesloten bij de koepel KAB – voor klacht- en tuchtrecht – www.kab-koepel.nl

Privacyverklaring
Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van diensten van Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via de mail of neemt u deze uitgeprint mee naar de afspraak. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@corinnepool.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via telefoonnummer 06-1170 6655 of via info@corinnepool.nl

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool neem dan gerust contact op via het telefoonnummer 06-1170 6655 of via info@corinnepool.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


  • http://pexels-photo-289586

Neem gerust contact op voor meer informatie, stuur een e-mail naar info@corinnepool.nl of vul het contactformulier in hier op de website!